نوشته‌ها

دستورالعمل مراکز حرفه آموزی ..

/
شما میتوانید دستورالعمل مراکز حرفه آموزی را در زیر دانلود نمایید …

دستورالعمل مراکز روزانه

/
شما میتوانید دستورالعمل مراکز روزانه را در زیر دانلود نمایید . برای ا…

معافیت مالیاتی مراکز نگهداری معلولین ذهنی- حرکتی

/
شما میتوانید دستورالعمل معافیت مالیاتی مراکز نگهداری معلولین ذهنی- حرکتی ر…

تعرفه ارائه خدمات توانبخشی در منزل

/
شما میتوانیدتعرفه ارائه خدمات توانبخشی در منزل را در زیر مشاهده نمایید. …

تعرفه شهریه و یارانه

/
شما میتوانیدتعرفه شهریه و یارانه را در زیر مشاهده نمایید. بر…