نوشته‌ها

ملاقات اعضای هیئت مدیره انجمن عالی با ریاست سازمان بهزیستی کشور

/
گزارش ملاقات اعضای هیئت مدیره انجمن عالی کشور با ریاست محترم سازم…

مجمع عمومی انجمن صنفی مراکز بیماران روانی مزمن کشور

/
مجمع عمومی انجمن صنفی مراکز بیماران روانی مزمن در تاریخ چهارشنبه …