مدیرعامل انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی معلولین کشور