چک لیستهای ارزشیابی مراکز سالمندان

فرم شماره یک پذیرش

فرم شماره دو نیازسنحی

فرم شماره سه ارزیابی پزشکی

فرم شماره چهار ارزیابی پرستاری

فرم شماره پنج گزارش پرستاری

فرم شماره شش کنترل علائم حیاتی

فرم شماره هفت MNA

فرم شماره هشت ویزیت دوره ای پزشک

فرم شماره نه دستورات دارویی پزشک

فرم شماره ده گزارش جلسات آموزشی

فرم شماره یازده شرح حال روان شناسی

فرم شماره دوازده ارزیابی روان شناسی

MMSE فرم شماره سیزده

فرم شماره چهارده AMTS

GDS فرم شماره پانزده

فرم شماره شانزده گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی

فرم شماره هفده ارزیابی کاردرمانی

ADL , IADLفرم شماره هجده- سنجش

فرم شماره نوزده گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی

فرم شماره بیست ارزیابی فیزیوتراپی

فرم شماره بیست و یک گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی

فرم شماره بیست و دو ارزیابی گفتاردرمانی

فرم شماره بیست و سه گزارش اقدامات و پیگیری های گفتاردرمانی

فرم شماره بیست و چهار گزارش مددکاری

فرم شماره بیست و پنج گزارش اقدامات و پیگیری های مددکار اجتماعی

فرم شماره بیست و شش گزارش بازدید مددکاری از منزل

case confrenceفرم شماره بیست و هفت گزارش جلسات

فرم شماره بیست و هشت ترخیص

چک لیست ارزشیابی مراکز آموزشی توانبخشی سالمندان

 

نویسنده : 
تاریخ انتشار : بهمن ۱۸, ۱۳۹۳
 

دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید...