خانه | دستورالعمل ها (صفحه 2)

دستورالعمل ها

دستورالعمل‌های مراکز شبانه روزی

دستورالعمل توانبخشی مبتنی بر خانواده   tavanbakhshi mobtani bar khanevade عمومي روزانه وشبانه روزي omomi rozane va shabanerozi تخصصي  شبانه روزي معلولان جسمي حرکتي  shabane jesmi harekati تخصصي شبانه روزي ذهني shabane zehni تخصصي شبانه روزي سالمند shabane salmandan تخصصي شبانه روزي روان  shabane ravan تخصصي خانه هاي کوچک معلولان ذهني takhasosi khane kochak دستورالعمل نهايي هتل آپارتمان hotel aparteman              

ادامه نوشته »

شیوه نامه پرداخت کمک به خانواده های نیازمند

سرکار خانم دکتر نوع پرست مدیرکل امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی شیوه نامه پرداخت کمک به خانواده های نیازمند در پرداخت شهریه مراکز روزانه را ابلاغ کردند.

ادامه نوشته »

چک لیستهای ارزشیابی مراکز ویژه اختلالات دهان و بلع

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو گزارش اقدامات و پیگیری های دندانپزشک فرم شماره سه ارزیابی پزشکی فرم شماره چهار ارزیابی پرستاری فرم شماره پنج گزارش پرستاری فرم شماره شش دستورات دارویی فرم شماره هفت کنترل علائم حیاتی فرم شماره هشت گزارش جلسات آموزشی فرم شماره نه ارزیابی گفتاردرمانی فرم شماره ده گزارش اقدامات و پیگیری های گفتاردرمانی فرم شماره یازده ارزیابی کاردرمانی فرم شماره دوازده گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی فرم شماره سیزده گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی فرم شماره چهارده گزارش اقدامات و پیگیری های رادیولوژی فرم شماره پانزده گزارش اقدامات و پیگیری های تغذیه ای فرم شماره شانزده ارزیابی روان شناسی فرم شماره هفده گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی case confrenceفرم شماره هجده گزارش جلسات چک لیست ارزشیابی مراکز روزانه اختلالات دهان و بلع    

ادامه نوشته »

چک لیستهای ارزشیابی مراکز کودک کم شنوا و ناشنوا

فرم شماره یک پرسشنامه ارزیابی تاریخچه فردی ، خانوادگی ، کم شنوایی و پزشکی کودک فرم شماره دو بررسی نیازهای والدین فرم شماره سه گزارش جلسات فرم شماره چهار IEP فرم شماره پنج ثبت نتایج چک سمعک فرم شماره شش راهبری ادیولوژیک فرم شماره هفت ارزیابی اولیه روانشناسی فرم شماره هشت- گزارش اقدامات و پیگیری های روانشناسی فرم شماره نه ترخیص چک لیست ارزشیابی مراکز خانواده و کودک کم شنوا وناشنوا فرم رضایت سنجی از خانواده

ادامه نوشته »

چک لیستهای ارزشیابی مراکز ضایعه نخاعی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی پرستاری فرم شماره چهار گزارش پرستاری فرم شماره پنج کنترل علائم حیاتی فرم شماره شش گزارش جلسات آموزشی فرم شماره هفت ارزیابی فیزیوتراپی فرم شماره هشت گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی فرم شماره نه ارزیابی کاردرمانی ADL , IADLفرم شماره ده سنجش فرم شماره یازده گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی فرم شماره دوازده ارزیابی گفتاردرمانی فرم شماره سیزده گزارش اقدامات و پیگیری های گفتاردرمانی فرم شماره چهارده شرح حال روان شناسی فرم شماره پانزده گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی فرم شماره شانزده گزارش اقدامات و پیگیری های آموزشی فرم شماره هفده گزارش اقدامات و پیگیری های تغذیه ای case confrenceفرم شماره هجده گزارش جلسات فرم شماره نوزده ترخیص چک لیست ارزشیابی مراکز روزانه معلولان ضایعه نخاعی فرم رضایت سنجی از خانواده  

ادامه نوشته »

چک لیستهای ارزشیابی مراکز معلولان ذهنی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو تاریخچه پزشکی، توانبخشی و آموزشی فرم شماره سه گواهی سلامت پزشکی فرم شماره چهار بررسی نیازهای والدین مجموعه فرم های شماره پنج ارزیابی و کارنامه فرم شماره شش گزارش جلسات case confrence فرم شماره هفت ارزیابی روانی و رفتاری فرم شماره هشت طرح درمان فرم شماره نه گزارش اقدامات و پیگیری های توانبخشی فرم شماره ده گزارش جلسات آموزشی فرم شماره یازده ارزیابی کاردرمانی فرم شماره دوازده ارزیابی گفتاردرمانی فرم شماره سیزده ترخیص فرم رضایت سنجی از خانواده چک لیست ارزشیابی مراکز روزانه آموزشی توانبخشی معلولان ذهنی

ادامه نوشته »

چک لیستهای ارزشیابی مراکز جسمی حرکتی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی فیزیوتراپی فرم شماره چهار گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی فرم شماره پنج گزارش جلسات آموزشی فرم شماره شش ارزیابی کاردرمانی ADL , IADLفرم شماره هفت سنجش فرم شماره هشت گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی فرم شماره نه ارزیابی گفتاردرمانی فرم شماره ده گزارش اقدامات و پیگیری های گفتاردرمانی فرم شماره یازده شرح حال روان شناسی فرم شماره دوازده گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی فرم شماره سیزده گزارش اقدامات و پیگیری های آموزشی فرم شماره چهارده گزارش اقدامات و پیگیری های تغذیه ای case confrenceفرم شماره پانزده گزارش جلسات فرم شماره شانزده ترخیص  

ادامه نوشته »

چک لیستهای ارزشیابی مراکز سالمندان

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی پزشکی فرم شماره چهار ارزیابی پرستاری فرم شماره پنج گزارش پرستاری فرم شماره شش کنترل علائم حیاتی فرم شماره هفت MNA فرم شماره هشت ویزیت دوره ای پزشک فرم شماره نه دستورات دارویی پزشک فرم شماره ده گزارش جلسات آموزشی فرم شماره یازده شرح حال روان شناسی فرم شماره دوازده ارزیابی روان شناسی MMSE فرم شماره سیزده فرم شماره چهارده AMTS GDS فرم شماره پانزده فرم شماره شانزده گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی فرم شماره هفده ارزیابی کاردرمانی ADL , IADLفرم شماره هجده- سنجش فرم شماره نوزده گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی فرم شماره بیست ارزیابی فیزیوتراپی فرم شماره بیست و یک گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی فرم شماره بیست و دو ارزیابی گفتاردرمانی فرم شماره بیست و سه گزارش اقدامات و پیگیری های گفتاردرمانی فرم شماره بیست و چهار گزارش مددکاری فرم شماره بیست و پنج گزارش اقدامات و پیگیری های مددکار اجتماعی فرم شماره بیست و شش گزارش بازدید مددکاری از منزل case confrenceفرم شماره بیست و هفت گزارش جلسات فرم شماره بیست و هشت ترخیص چک لیست ارزشیابی مراکز آموزشی توانبخشی سالمندان  

ادامه نوشته »

چک لیستهای ارزشیابی مراکز روانی مزمن

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی پرستاری فرم شماره چهار گزارش پرستاری فرم شماره پنج کنترل علائم حیاتی فرم شماره شش دستورات روانپزشک فرم شماره هفت گزارش جلسات آموزشی فرم شماره هشت شرح حال روان شناسی فرم شماره نه ارزیابی روان شناسی فرم شماره ده گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی فرم شماره یازده ارزیابی کاردرمانی فرم شماره دوازده گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی فرم شماره سیزده گزارش مددکاری فرم شماره چهارده گزارش اقدامات و پیگیری های مددکار اجتماعی فرم شماره پانزده گزارش بازدید مددکاری از منزل فرم شماره شانزده گزارش جلسات case confrence فرم شماره هفده ترخیص  

ادامه نوشته »

چک لیستهای ارزشیابی مراکز اتیسم

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو بررسی نیازهای والدین فرم شماره سه ارزیابی جامع فرم شماره چهار گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی فرم شماره پنج گزارش جلسات آموزشی فرم شماره شش ارزیابی کاردرمانی فرم شماره هفت ارزیابی حسی فرم شماره هشت گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی فرم شماره نه ارزیابی گفتاردرمانی فرم شماره ده گزارش اقدامات و پیگیری های گفتاردرمانی فرم شماره یازده گزارش جلسات case confrence فرم شماره دوازده ترخیص چک لیست ارزشیابی مراکز آموزشی توانبخشی اتیسم  

ادامه نوشته »