دستورالعمل ها

دستورالعمل‌های مراکز شبانه روزی

دستورالعمل توانبخشی مبتنی بر خانواده   tavanbakhshi mobtani bar khanevade عمومي روزانه وشبانه روزي omomi rozane va shabanerozi تخصصي  شبانه روزي معلولان جسمي حرکتي  shabane jesmi harekati تخصصي شبانه روزي

۵ مرداد ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید...

شیوه نامه پرداخت کمک به خانواده های نیازمند

سرکار خانم دکتر نوع پرست مدیرکل امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی شیوه نامه پرداخت کمک به خانواده های نیازمند در پرداخت شهریه مراکز روزانه را ابلاغ کردند.

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

چک لیستهای ارزشیابی مراکز ویژه اختلالات دهان و بلع

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو گزارش اقدامات و پیگیری های دندانپزشک فرم شماره سه ارزیابی پزشکی فرم شماره چهار ارزیابی پرستاری فرم شماره پنج گزارش پرستاری فرم شماره

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

چک لیستهای ارزشیابی مراکز کودک کم شنوا و ناشنوا

فرم شماره یک پرسشنامه ارزیابی تاریخچه فردی ، خانوادگی ، کم شنوایی و پزشکی کودک فرم شماره دو بررسی نیازهای والدین فرم شماره سه گزارش جلسات فرم شماره چهار IEP

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

چک لیستهای ارزشیابی مراکز ضایعه نخاعی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی پرستاری فرم شماره چهار گزارش پرستاری فرم شماره پنج کنترل علائم حیاتی فرم شماره شش گزارش جلسات آموزشی

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

چک لیستهای ارزشیابی مراکز معلولان ذهنی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو تاریخچه پزشکی، توانبخشی و آموزشی فرم شماره سه گواهی سلامت پزشکی فرم شماره چهار بررسی نیازهای والدین مجموعه فرم های شماره پنج ارزیابی

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

چک لیستهای ارزشیابی مراکز جسمی حرکتی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی فیزیوتراپی فرم شماره چهار گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی فرم شماره پنج گزارش جلسات آموزشی فرم شماره

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

چک لیستهای ارزشیابی مراکز سالمندان

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی پزشکی فرم شماره چهار ارزیابی پرستاری فرم شماره پنج گزارش پرستاری فرم شماره شش کنترل علائم حیاتی فرم

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

چک لیستهای ارزشیابی مراکز روانی مزمن

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی پرستاری فرم شماره چهار گزارش پرستاری فرم شماره پنج کنترل علائم حیاتی فرم شماره شش دستورات روانپزشک فرم

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...

چک لیستهای ارزشیابی مراکز اتیسم

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو بررسی نیازهای والدین فرم شماره سه ارزیابی جامع فرم شماره چهار گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی فرم شماره پنج گزارش جلسات

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید...