خانه | دستورالعمل ها | معلولین ذهنی

معلولین ذهنی

چک لیست مراکز شبانه روزی جسمی- حرکتی

چک لیست مراکز شبانه روزی جسمی حرکتی ارزشیابی وضعیت مراکز شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی راهنمای فرم ارزشیابی مراکز شبانه روزی جسمی حرکتی

ادامه نوشته »

دستورالعمل‌های مراکز شبانه روزی

دستورالعمل توانبخشی مبتنی بر خانواده   tavanbakhshi mobtani bar khanevade عمومي روزانه وشبانه روزي omomi rozane va shabanerozi تخصصي  شبانه روزي معلولان جسمي حرکتي  shabane jesmi harekati تخصصي شبانه روزي ذهني shabane zehni تخصصي شبانه روزي سالمند shabane salmandan تخصصي شبانه روزي روان  shabane ravan تخصصي خانه هاي کوچک معلولان ذهني takhasosi khane kochak دستورالعمل نهايي هتل آپارتمان hotel aparteman              

ادامه نوشته »

چک لیستهای ارزشیابی مراکز معلولان ذهنی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو تاریخچه پزشکی، توانبخشی و آموزشی فرم شماره سه گواهی سلامت پزشکی فرم شماره چهار بررسی نیازهای والدین مجموعه فرم های شماره پنج ارزیابی و کارنامه فرم شماره شش گزارش جلسات case confrence فرم شماره هفت ارزیابی روانی و رفتاری فرم شماره هشت طرح درمان فرم شماره نه گزارش اقدامات و پیگیری های توانبخشی فرم شماره ده گزارش جلسات آموزشی فرم شماره یازده ارزیابی کاردرمانی فرم شماره دوازده ارزیابی گفتاردرمانی فرم شماره سیزده ترخیص فرم رضایت سنجی از خانواده چک لیست ارزشیابی مراکز روزانه آموزشی توانبخشی معلولان ذهنی

ادامه نوشته »

چک لیستهای ارزشیابی مراکز جسمی حرکتی

فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی فیزیوتراپی فرم شماره چهار گزارش اقدامات و پیگیری های فیزیوتراپی فرم شماره پنج گزارش جلسات آموزشی فرم شماره شش ارزیابی کاردرمانی ADL , IADLفرم شماره هفت سنجش فرم شماره هشت گزارش اقدامات و پیگیری های کاردرمانی فرم شماره نه ارزیابی گفتاردرمانی فرم شماره ده گزارش اقدامات و پیگیری های گفتاردرمانی فرم شماره یازده شرح حال روان شناسی فرم شماره دوازده گزارش اقدامات و پیگیری های روان شناسی فرم شماره سیزده گزارش اقدامات و پیگیری های آموزشی فرم شماره چهارده گزارش اقدامات و پیگیری های تغذیه ای case confrenceفرم شماره پانزده گزارش جلسات فرم شماره شانزده ترخیص  

ادامه نوشته »

شهریه 93 مراکز توانبخشی

در جلسه روز گذشته در تاریخ 93/4/8 هیئت مدیره انجمن با معاونت محترم توانبخشی و مدیران حوزه و کارشناسان بودجه پس از بحث و گفتگو، ارقام سهم خانواده و شهریه مراکز توانبخش غیردولتی مصوب و اعلام گردید.  

ادامه نوشته »