چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی خانه های پناهگاهی

/
چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی خانه های پناهگاهی چک لیست …

چک لیست مراکز شبانه روزی معلولین ذهنی

/
چک لیست مراکز شبانه روزی ذهنی چک++لیست+ارزشیابی+شبانه+روزی+…

چک لیست مراکز شبانه روزی جسمی- حرکتی

/
چک لیست مراکز شبانه روزی جسمی حرکتی ارزشیابی وضعیت مراکز شبانه روزی معلولان جسمی …

چک لیست ارزشیابی کارگاه های تولیدی حمایتی

/
چک لیست کارگاه تولیدی حمایتی

دستورالعمل‌های مراکز شبانه روزی

/
دستورالعمل توانبخشی مبتنی بر خانواده   tavanbakhshi mobtani bar khan…

چک لیستهای ارزشیابی مراکز معلولان ذهنی

/
فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو تاریخچه پزشکی، توانبخشی و آموزشی فرم…

چک لیستهای ارزشیابی مراکز جسمی حرکتی

/
فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی فیزیوتراپی فرم …

شهریه 93 مراکز توانبخشی

/
در جلسه روز گذشته در تاریخ 93/4/8 هیئت مدیره انجمن با معاونت مح…