چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی سالمندان

/
چک لیست ارزشیابی مراکز شبانه روزی سالمندان ارزشیابی وضعیت مر…

قابل توجه مراکز توانبخشی سالمندان کل کشور

/
اعلام سمت اعضاء هیئت مدیره انجمن سالمندان و ارائه پیشنهادات جهت اولویت مشکلا…

گزارش جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی سالمندان

/
گزارش جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی سالمندان روز دوشنبه مورخ دوم شهریورماه مجمع عمومی …

دستورالعمل‌های مراکز شبانه روزی

/
دستورالعمل توانبخشی مبتنی بر خانواده   tavanbakhshi mobtani bar khan…

چک لیستهای ارزشیابی مراکز سالمندان

/
فرم شماره یک پذیرش فرم شماره دو نیازسنحی فرم شماره سه ارزیابی پزشکی فرم شماره…

شهریه 93 مراکز توانبخشی

/
در جلسه روز گذشته در تاریخ 93/4/8 هیئت مدیره انجمن با معاونت مح…

برنامه آموزشی و تغذیه

/
شما میتوانید برنامه آموزشی و تغذیه را در زیر دانلود نمایید. برا…

دستورالعمل مراکز خدمات در منزل ....

/
شما میتوانید دستورالعمل مراکز خدمات در منزل را در زیر دانلود نمایی…