فراخوان جهت برگزاری دوره آموزشی کارکنان مراکز توانبخشی روزانه

/
  با توجه به برگزاری دوره های آموزشی و تفاهم نامه انجمن با سازما…

حضور نماینده انجمن استانی در کمیسیون تخلفات ماده 26

/
برای دیدن تصویب نامه هیات وزیران در اندازه واقعی بر روی تصویر زی…

تخفیف هزینه برق

/
متن نامه بخشنامه تخفیف هزینه برق معلولین ایران را میتوانید د…

بخشنامه تمدید فعالیت با دریافت تائیدیه از انجمن

/
متن نامه بخشنامه تمدید فعالیت با دریافت تاییدیه از انجمن عالی مراکز غیر …

واگذاری خدمات به تشکل های مردم نهاد

/
واگذاری خدمات به تشکل های مردم نهاد…