بخشنامه منع مداخله کارکنان دولت

/
آخرین پاسخ مدیرکل محترم دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در ارتبا…

حق بیمه سهم کارفرمایی

/
نحوه هزینه عملکرد اعتبار فعالیت " حق بیمه سهم کارفرمایی کارک…

مصوبه هیئت وزیران برای افزایش یارانه مراکز در سال 94

/
مصوبه هیئت وزیران برای افزایش یارانه مراکز توانبخشی کشور در سال 94 …

شهریه 93 مراکز توانبخشی

/
در جلسه روز گذشته در تاریخ 93/4/8 هیئت مدیره انجمن با معاونت مح…