بهزیستی

بخشنامه دوره آموزشی ویژه مسئولین فنی

بخشنامه اجرای دوره آموزشی ” شیوه های ارتباط موثر با گروه هدف” ویزه مسئولین فنی مراکز شبانه روزی, ارائه خدمات توانبخشی در منزل, مراکز مبتنی برخانواده(مراقبت در منزل)    

۲۲ فروردین ۱۳۹۵ بیشتر بخوانید...

بخشنامه منع مداخله کارکنان دولت

آخرین پاسخ مدیرکل محترم دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در ارتباط با قانون منع مداخله کارکنان دولت در مراکز توانبخشی غیردولتی  

۱۱ بهمن ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید...

حق بیمه سهم کارفرمایی

نحوه هزینه عملکرد اعتبار فعالیت ” حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان شاغل در مراکز غیردولتی”

۲۸ مهر ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید...

مصوبه هیئت وزیران برای افزایش یارانه مراکز در سال 94

مصوبه هیئت وزیران برای افزایش یارانه مراکز توانبخشی کشور در سال 94

۱۹ مهر ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید...