نشریه داخلی

 ( انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی معلولین )

تاریخ انتشار:بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود ویک

 

توجه اساسی به مسائل و مشکلات جامعه محرومین و معلولین کشور از همان بدو پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی منجر به تشکیل سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۵۹ گردید که به عنوان یکی از اهداف مهم، فراهم نمودن امکانات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت ذکر گردیده است و در این راستا حوزه معاونت توانبخشی شکل گرفت تا خدمات توانبخشی متناسب با نیاز معلولین با هدف دستیابی به حداکثر توانمندی و مشارکت فعال آنان در جامعه ارائه گردد.

توجه اساسی به مسائل و مشکلات جامعه محرومین و معلولین کشور از همان بدو پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی منجر به تشکیل سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۵۹ گردید که به عنوان یکی از اهداف مهم، فراهم نمودن امکانات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت ذکر گردیده است و در این راستا حوزه معاونت توانبخشی شکل گرفت تا خدمات توانبخشی متناسب با نیاز معلولین با هدف دستیابی به حداکثر توانمندی و مشارکت فعال آنان در جامعه ارائه گردد.

براین اساس یکی از رویکردهای موًثر توانبخشی رویکرد توانبخشی مبتنی بر مراکز بوده است که در دهه ۶۰ طی سال های دفاع مقدس به دلیل شرایط خاص کشور عمده مراکز آموزش، نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان به صورت دولتی تاًسیس و اداره می گردید و بعد از اتمام جنگ در دهه ۷۰ همراه با فرایند خصوصی سازی در کشور تعداد ۱۵۰ مرکز توانبخشی روزانه و شبانه روزی غیردولتی با ظرفیت اسمی ۱۱۴۲۰ نفر تاسیس شد و هم اکنون با بیش از ۱۸۰۰ مرکز و قریب به ۱۰۰۰۰۰ معلول اعم از معلولین ذهنی، جسمی، حرکتی، نابینا و ناشنوا، سالمند و بیمار روانی مزمن در قالب مراکز شبانه روزی، روزانه ،ارائه خدمات در منزل و کارگاه حمایت شده تولیدی خدمات ارائه نموده و به شکوفایی توانایی ها و استعدادهای بالقوه آنان کمک می نمایند.

این موضوع از چشم مدیران عالی و سیاست گذار نظام پنهان نمانده و به جهت توسعه خدمات با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی که همراه با کارآفرینی گسترده و کاهش قیمت تمام شده خدمات بوده، منجر به تقدیر ویژه از سازمان بهزیستی در سنوات مختلف شده است. و این مهم به دست نیامده است مگر با حضور فعالانه و ایثارگرانه بخش غیردولتی که با سرمایه گذاری مادی و معنوی خودمنجر به ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی و توانمندسازی توانخواهان مستقر در اینگونه مراکز و خانواده های محترم آنان و در نهایت کل اجتماع شده اند.

به موازات گسترش مراکز غیردولتی توانبخشی در سراسر کشور و به منظور حمایت از استیفاء حقوق آنها ضرورت تشکیل تشکل ها و انجمن هایی احساس گردید تا خواست های مشروع و قانونی آنان از طریق مجاری ذیصلاح  پیگیری و محقق گردد.

در این راستا به ترتیب زمانی، سه انجمن مدیران مراکز غیردولتی آموزش و توانبخشی معلولین ایران، انجمن صنفی آسایشگاه های سالمندان کشور و انجمن صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی بیماران روانی مزمن کشور شکل گرفت تا اهداف ذیل تحقق یابد:

  1. مشارکت در تنظیم قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با حوزه توانبخشی مراکز غیردولتی

  2. فراهم آوردن زمینه های لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای علمی - صنفی و خدماتی مراکز توانبخشی و ایجاد هماهنگی موثر بین آن ها و سازمان ها، دانشگاه ها و ادارات بخصوص سازمان بهزیستی

  3. تلاش برای ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توانبخشی توانجویان

  4. ایجاد زمینه و تثبیت جایگاه قانونی مراکز و حمایت صنفی و قانونی از حقوق مراکز و نظارت بر عملکرد آن ها