حق عضویت انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی

انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی، یک سازمان غیرانتفاعی است که برای تأمین هزینه های خود نیازمند اخذ حق عضویت از اعضای خود می باشد که این وجوه صرف هزینه­ های جاری و نیز امور صنفی ـ حرفه ای خواهد شد. میزان حق عضویت سال 1393 به شرح ذیل اعلام می گردد:

حق عضویت سال 1396

مراکز شبانه روزی           5600000 ریال

مراکز روزانه                   3800000 ریال

مراقبت در منزل              3000000 ریال

ویزیت در منزل                1350000 ریال 

حق عضویت سال 1395

مراکز شبانه روزی           5000000 ریال

مراکز روزانه                   3400000 ریال

ویزیت در منزل                1200000 ریال

مراقبت در منزل             2750000 ریال

حق عضویت سال 1394

مراکز شبانه روزی            3700000 ریال

مراکز روزانه                    2350000 ریال

ویزیت در منزل                  950000 ریال

حق عضویت سال 1393

مراکز شبانه روزی               2950000 ريال

مراکز روزانه                        1760000 ریال

ویزیت در منزل                      830000 ریال

حق عضویت سال 1392

مراکز شبانه روزی             2400000 ريال

مراکز روزانه                      1400000 ریال

ویزیت در منزل                   830000 ریال

روش پرداخت

واریز حق عضویت به حساب انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی و ارسال فیش به شماره فکس (02122042669)
بانک ملت

شماره حساب 59275522/13

شماره حساب انجمن استان تهران 8200988694