حق عضویت

حق عضویت انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی

انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی، یک سازمان غیرانتفاعی است که برای تأمین هزینه های خود نیازمند اخذ حق عضویت از اعضای خود می باشد که این وجوه صرف هزینه­ های جاری و نیز امور صنفی ـ حرفه ای خواهد شد. میزان حق عضویت سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل اعلام می گردد:

حق عضویت سال ۱۳۹۶

مراکز شبانه روزی           ۵۶۰۰۰۰۰ ریال

مراکز روزانه                   ۳۸۰۰۰۰۰ ریال

مراقبت در منزل              ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

ویزیت در منزل                ۱۳۵۰۰۰۰ ریال 

حق عضویت سال ۱۳۹۵

مراکز شبانه روزی           ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

مراکز روزانه                   ۳۴۰۰۰۰۰ ریال

ویزیت در منزل                ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

مراقبت در منزل             ۲۷۵۰۰۰۰ ریال

حق عضویت سال ۱۳۹۴

مراکز شبانه روزی            ۳۷۰۰۰۰۰ ریال

مراکز روزانه                    ۲۳۵۰۰۰۰ ریال

ویزیت در منزل                  ۹۵۰۰۰۰ ریال

حق عضویت سال ۱۳۹۳

مراکز شبانه روزی               ۲۹۵۰۰۰۰ ریال

مراکز روزانه                        ۱۷۶۰۰۰۰ ریال

ویزیت در منزل                      ۸۳۰۰۰۰ ریال

حق عضویت سال ۱۳۹۲

مراکز شبانه روزی             ۲۴۰۰۰۰۰ ریال

مراکز روزانه                      ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

ویزیت در منزل                   ۸۳۰۰۰۰ ریال

روش پرداخت

واریز حق عضویت به حساب انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی و ارسال فیش به شماره فکس (۰۲۱۲۲۰۴۲۶۶۹)
بانک ملت

شماره حساب ۵۹۲۷۵۵۲۲/۱۳

شماره حساب انجمن استان تهران ۸۲۰۰۹۸۸۶۹۴