دکتر مجید بهروزی نیا سمت: رئیس هیئت مدیره

دکتر مجید بهروزی نیا
سمت: رئیس هیئت مدیره

 

حسین شریف نیا سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

حسین شریف نیا
سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

 

سعید سعدآبادی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

سعید سعدآبادی
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

 

مصطفی قاسمی برم سبز سمت: عضو هیئت مدیره

مصطفی قاسمی برم سبز
سمت: عضو هیئت مدیره

 

امیرحسین پورآسا سمت:عضو هیئت مدیره

امیرحسین پورآسا
سمت:عضو هیئت مدیره

 

محمدرضا هدایتی سمت: عضو هیئت مدیره و خزانه دار

محمدرضا هدایتی
سمت: عضو هیئت مدیره و خزانه دار

 

صغری نیر احمدی سمت:عضو هیئت مدیره

صغری نیر احمدی
سمت:عضو هیئت مدیره

 

مریم شهریاری سمت: عضو هیئت مدیره

مریم شهریاری
سمت: عضو هیئت مدیره

 

آذر میدخت علا سمت: عضو هیئت مدیره

آذر میدخت علا
سمت: عضو هیئت مدیره