خانه | اعضای هیئت مدیره انجمن عالی

اعضای هیئت مدیره انجمن عالی

 

دکتر مجید بهروزی نیا سمت: رئیس هیئت مدیره
دکتر مجید بهروزی نیا
سمت: رئیس هیئت مدیره
 

حسین شریف نیا سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
حسین شریف نیا
سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
 

سعید سعدآبادی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
سعید سعدآبادی
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
 

مصطفی قاسمی برم سبز سمت: عضو هیئت مدیره
مصطفی قاسمی برم سبز
سمت: عضو هیئت مدیره
 

امیرحسین پورآسا سمت:عضو هیئت مدیره
امیرحسین پورآسا
سمت:عضو هیئت مدیره
 

محمدرضا هدایتی سمت: عضو هیئت مدیره و خزانه دار
محمدرضا هدایتی
سمت: عضو هیئت مدیره و خزانه دار
 

صغری نیر احمدی سمت:عضو هیئت مدیره
صغری نیر احمدی
سمت:عضو هیئت مدیره
 

مریم شهریاری سمت: عضو هیئت مدیره
مریم شهریاری
سمت: عضو هیئت مدیره
 

آذر میدخت علا سمت: عضو هیئت مدیره
آذر میدخت علا
سمت: عضو هیئت مدیره
 
انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی معلولین کشور